Thông tin người hỏi:

Họ và tên: Phạm Văn Cương
Email:

Câu hỏi:

Tôi được về hưu từ 1.11.2020 đến nay. Vậy bao giờ tôi mới có sổ hưu và lĩnh lương hưu?

Trả lời:

Về việc này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho hay, Khoản 1, Khoản 2, Khoản 4, Điều 110 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về việc giải quyết hồ sơ hưởng lương hưu như sau:

Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động được hưởng lương hưu, người sử dụng lao động nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 108 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động được hưởng lương hưu, người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nộp hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều 108 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người hưởng lương hưu cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Như vậy, trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người hưởng lương hưu cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

ANH THƯ

Theo laodong.vn