Xây dựng ở nông thôn, có được miễn giấy phép?

2018-07-24 16:32:08

Nhà ở riêng lẻ ở nông thôn (trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa) được miễn giấy phép xây dựng. 

Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc đối tượng quy định tại Điểm k, Khoản 2, Điều 89 Luật Xây dựng được miễn giấy phép xây dựng. Cụ thể công trình được miễn giấy phép xây dựng gồm: công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa;

Trường hợp khu vực nông thôn có quy hoạch nông thôn mới đáp ứng các yêu cầu và nội dung về quy hoạch phát triển đô thị theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị, Nghị định số 11 ngày 14-1-2013 của Chính phủ và nội dung quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn quy định tại Điều 31 Luật Xây dựng thì khi xây dựng các công trình trong khu vực này phải đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định.

Theo Chinhphu.vn

 

Xem thêm